מכרזים 

 

 

  • ניסוח מסמכי הזמנה להגשת הצעות
  • עריכת מכרזים וייעוץ לוועדות מכרזים
  • סיוע בגיבוש והגשת הצעות למכרזים
  • ייעוץ משפטי – עמידה בתנאי סף, פסילה וכו'
  • ליווי שלבי ההתקשרות והפרויקט