ניהול תהליכי בדיקת נאותות - Due Diligence

 

משאבי אנוש:

 •  הסכמי עבודה
 •  סודיות ואי תחרות
 •  שכר והטבות
 •  הסכמי אופציות
 •  זכויות קניין רוחני
 •  עמידה בדרישות הדין (דיני עבודה)
 •  מיפוי פערים בתנאי העסקה (הגוף הרוכש מול חב' המטרה)
 •  מיפוי פערים בתרבות ארגונית

 

 בדיקת נאותות משפטית

 • חוזים עם לקוחות וספקים
 • חשיפות ותביעות משפטיות

 

תיאום והנחיה של הגורמים המעורבים:

 • גורמים פנימיים - משאבי אנוש, כספים, מחלקה משפטית , תפעול, R&D 
 • גורמים חיצוניים - רו"ח, יועצים משפטיים

 

סיכום התהליך

 • ניתוח ממצאים מפורט בכל אחד מהתחומים
 • מיפוי חשיפות והשלכות הממצאים 
 • קונסולידציה של הממצאים - התמונה הכוללת
 • סקירת חלופות אפשרויות 
 • המלצות אופרטיביות